مدیران ارشد شرکت

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت آذین قالب جام

مدیریت عامل شرکت آذین قالب جام

آقای هادی حسن بیگی
ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی