آدرس کارخانه:

شهرک صنعتی توس فاز یک – میدان دوم – انتهای بلوار کوشش شمالی – قطعه 444 و 445، کارخانه آذین قالب جام

فکس

05135413327

کد پستی :

9185176347

تلفن:

05135152000